ปี 2557
       
 

พิธีลงนามอนุญาตใช้สิทธิ "ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถะภาพสูง"  
    วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
     
       
    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ส่วนบริหารสินทรัพย์ได้จัดทำพิธีลงนามการอนุญาตใช้สิทธิ  
   "ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถะภาพสูง" ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท เวิลด์ ออฟ เนเจอรัล เทรดดิ้ง จำกัด  
  ณ ห้องบรรณสารสาธิต ศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  โดยการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ได้รับเกียตรจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
  และผู้สนใจจากทั้งภายในและภายนอก