Go to 3rd slide

   

  ภาพกิจกรรม  
   
 
   
  ศึกษาดูงาน
   
        ส่วนบริหารสินทรัพย์ พร้อมคณะศึกษาดูงาน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร "วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560" "ด้านการบริหารงานด้านลูกหนี้และการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุน"


 


 

จำนวนทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (ปัจจุบัน)
           
           
  ที่ รายการ เรื่อง/ชิ้นงาน ร้อยละ    
  1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 105 39    
  2. ลิขสิทธิ์ 72 27    
  3. ความลับทางการค้า 42 14    
  4. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 13 5    
  5. อนุสิทธิบัตร 10 4    
  6. เครื่องหมายการค้า 2 1    
  7. ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับภาครัฐ-เอกชน 24 9    
   

ยอดรวม

268

100

   
             
     

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2558)