Go to 3rd slide

   

  Hot News  
   
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนาม  
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ "ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถะสูง"  
   ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกับบริษัทเวิลด์ ออฟ เนเจอรัล เทรดดิ้ง จำกัด  
  ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 13. 00 - 15.00 .  
  ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธิต ศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 4  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
     
     
       


 


 

จำนวนทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (ปัจจุบัน)
           
           
  ที่ รายการ เรื่อง/ชิ้นงาน ร้อยละ    
  1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 96 39    
  2. ลิขสิทธิ์ 63 26    
  3. ความลับทางการค้า 42 17    
  4. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 12 5    
  5. อนุสิทธิบัตร 9 3    
  6. เครื่องหมายการค้า 2 1    
  7. ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับภาครัฐ-เอกชน 22 9    
   

ยอดรวม

246

100

   
             
     

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557)