ลิขสิทธิ์ (Copyright)
       
 

   แบบ ข.คจ. 01 - คำขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักรที่สามารถใช้ประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์  
       
 

   แบบ ข.คจ.02 - คำขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักรที่สามารถใช้ประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์หน้า 2  
       
 

   แบบ ลข.01 - คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  
       
 

   แบบ ลข.02 - คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์  
       
 

   แบบ ลข.03 - คำขอให้เพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์  
       
 

   แบบ ลข.04 - คำขอออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  
       
 

   แบบ ลข.05 - คำขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์  
       
 

   แบบ ลข.06 - คำขอออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เดิม