หน้าที่รับผิดชอบ
     
  งานบริหารจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน
     
 

1.

วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินหมุนเวียนจากระบบสารสนเทศบริหารการคลัง มทส.เพื่อกำหนดตัวชี้วัด (KPI)
    ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ควบคู่กับ
    การบริหารความเสี่ยง (FRM)
     
 

2.

จัดทำประมาณการกระแสเงินสดตามกิจกรรมดำเนินงาน (CFO) กิจกรรมลงทุน (CFI)

 

กิจกรรมจัดหาเงิน(CFF) 
     
 

3.

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหมุนเวียน เสนอคณะกรรมการ
    คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินกำหนด

 

 
 

4.

เสนอการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหมุนเวียนต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์

 

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการสภา มทส. เพื่อทราบหรือพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
         
  งานบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร
 

 

     
 

1.

ดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ทันสมัย และทันเหตุการณ์ มีระบบคลังข้อมูลที่
    วิเคราะห์ข้อมูลทรัพย์สินถาวรจากระบบสารสนเทศบริหารการคลัง มทส.เพื่อกำหนดตัวชี้วัด (KPI)ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินถาวรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง (FRM)
     
 

2.

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินถาวร เสนอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
    ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์กำหนด
     
 

3.

เสนอการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินถาวรต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์คณะกรรมการการ
    เงิน และทรัพย์สินคณะกรรมการสภา มทส. เพื่อทราบหรือพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
     
 

4.

สรุปผลการบริหารทรัพย์สินถาวร ต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
    คณะกรรมการสภา มทส. ทุกไตรมาส
     
 

5.

หน้าที่อื่นที่หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์มอบหมาย
         
  งานบริหารจัดการสินทรัพย์ทางปัญญา
         
 

1.

ประสานข้อมูลผลงานวิจัยกับอาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาตาม
    ลักษณะการนำมาใช้ประโยชน์ ในการให้บริการวิชาการ ในการให้บริการทางสังคม ในการหารายได้เชิง
    ธุรกิจ โดยตั้งคณะทำงานที่มีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธาน
     
 

2.

ประสานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา กับเทคโนธานี หรือผู้ประกอบการภายนอก โดยผ่านขั้นตอน
 

 

การจัดหาตามระเบียบพัสดุ มทส.
     
 

3.

นำผลงานวิจัยที่จดทะเบียนแล้ว ดำเนินการตามกลุ่มในการนำมาใช้ประโยชน์ ดังนี้ - กลุ่มบริการวิชาการ
    ประสานกับเทคโนธานีดำเนินการ โดยจ่ายค่าดำเนินการตามจริง - กลุ่มบริการทางสังคม ประสานกับส่วน
    ประชาสัมพันธ์ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมทส. - กลุ่มหารายได้เชิงธุรกิจ ประสานกับผู้วิจัย เทคโนธานี
    หรือผู้ประกอบการภายนอก โดย ผ่านขั้นตอนการจัดหาตามระเบียบพัสดุ มทส. และจ่ายค่าดำเนินการตามจริง
     
 

4.

จัดสรรผลประโยชน์ตามระเบียบ มทส. และดูแลผลประโยชน์จากการขาย หรือให้เช่า ทรัพย์สินทางปัญญา
    ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง
 

 

 
 

5.

สรุปผลการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ต่อคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา คณะกรรมการบริหาร
    สินทรัพย์คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการสภา มทส. ทุกไตรมาส
     
 

6.

หน้าที่อื่นที่หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์มอบหมาย
         
  งานธุรการ
         
  รับ – ส่งเอกสาร หนังสือ ตรวจสอบหนังสือในเบื้องต้น สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ ควบคุมทะเบียนหนังสือส่งออก ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน พัสดุของหน่วยงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากรส่วนบริหารสินทรัพย์ จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารประเภทต่าง ๆ จัดเก็บเอกสารงานธุรการ จัดทำสำเนาหนังสือ ดูแลห้องประชุมของหน่วยงาน จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการงานประชุมของหน่วยงาน ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย