วิสัยทัศน์      
         
  เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กรให้เพิ่มมูลค่า และประโยชน์สูงสุด    
       
       
  พันธกิจ    
         
  1. สร้างกลไกให้บุคลากรตระหนักในการใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างคุ้มค่า    
  2. พัฒนาและปรับปรุงทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
  3. กำหนดแนวทางเพิ่มรายได้จากทรัพย์ขององค์กร