ตัวอย่างเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       
 

   สัญญาปกปิดความลับ  
       
 

   แบบ สช.01 คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
       
 

   แบบ ปผ.1 คำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิวงจรรวม  
       
 

   แบบ ภป.1 คำขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย