สิทธิบัตร (Patent)
       
 

   แบบ 001-ก คำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร  
       
 

   แบบ 001-ก (พ) คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร  
       
 

   แบบ 002-ก คำขอถือสิทธิให้ถือวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก  
       
 

   แบบ 003-ก คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร  
       
 

   แบบ 004-ก คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ  
       
 

   แบบ 005-ก คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์  
       
 

   แบบ 006-ก คำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตรและคัดสำเนาเอกสาร  
       
 

   แบบ 007-ก (พ) คำขอนำพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติม  
       
 

   แบบ 007-ค คำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร  
       
 

   แบบ 008-ก คำโต้แย้ง  
       
 

   แบบ 009-ก คำอุทรณ์  
       
 

   แบบ 010-ก คำขอชำระค่าธรรมเนียม  
       
 

   แบบ 207-ค คำขอรับบำเหน็ญพิเศษ  
       
 

   แบบคำร้องขอให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์  
       
 

   แบบประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม  
       
 

   อัตราค่าธรรมเนียมรายปี