หัวหน้าหน่่วยงาน    
           
  นางสาวรัชนีวรรณ วันเปลี่ยนสี
(Ms.Ratchaneewan Wanpliensee)

ตำแหน่ง: หัวหน้าส่่วนบริหารสินทรัพย์
โทรศัพท์: 044-22-4909,
โทรสาร: 044-22-4906
E-mail: ratchaneewan@sut.ac.th
 
           
  งานธุรการ    
           
  นางสาวปรีชญา รัตนานุสรณ์
(Ms.Preechaya Rattananusorn)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 044-22-4946,
โทรสาร: 044-22-4906
E-mail: pree_rat@g.sut.ac.th
 
           
  งานบริหารจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน    
           
  นางสาวเกณิกา ยมสมิต
(Miss.Kenika Yomsamid)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 044224908,
โทรสาร: 044-22-4906
E-mail: kenika@sut.ac.th
 
           
  งานบริหารจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
           
  นางสาวทัศนา ดีขุนทด
(Ms.Tassana Deekhuntod)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 044-22-4907,
โทรสาร: 044-22-4906
E-mail: tassana@sut.ac.th
 
     
  งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา    
           
  นางสาวปรีชญา รัตนานุสรณ์
(Ms.Preechaya Rattananusorn)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 044-22-4909,
โทรสาร: 044-22-4906
E-mail: pree_rat@g.sut.ac.th