ปี 2557
       
 

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ "ไม้เชิงวิศวกรรมสมรรถะภาพสูง"  
    วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องบรรณสารสาธิต ศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี