ประวัติความเป็นมา    
       
           มหาวิทยาลัยฯ (มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555วันที่ 31 มีนาคม 2555) ได้มีการแบ่งส่วนงานภายในเพิ่มอีกหน่วยงานหนึ่ง คือ ส่วนบริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายใน (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2555 (ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2555) และมีคำสั่งแต่งตั้งให้นางวารี เชื้อปรุง เป็นหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 667/2555 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

 

 
       
  ภาระหน้าที่หลัก    
       
           กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร ทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ในการบริหารจัดการด้วยความคล่องตัว และเหมาะสมกับภารกิจ

 

 
               
 

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้ง download    
               
 

 

ประกาศการจัดตั้งหน่วยงาน  
               
 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
               
 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
               
 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา
               
 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
               
 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง