เครื่องหมายการค้า (Tradmark)
       
 

   แบบ ก. 01 - คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
       
 

   แบบ ก.02 - คัดค้านโต้แย้ง  
       
 

   แบบ ก.03 - คำอุทรณ์  
       
 

   แบบ ก.04 - ก คำขอโอนหรือรับมรดก  
       
 

   แบบ ก.05 - คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้ ต่ออายุ  
       
 

   แบบ ก.06 - คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน  
       
 

   แบบ ก.07 - คำขอต่ออายุการจดทะเบียน  
       
 

   แบบ ก.08 - คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน  
       
 

   แบบ ก.09 - คำขอตรวจดูทะเบียนสาระระบบและคัดสำเนาเอกสาร  
       
 

   แบบ ก.10 - คำขอถือวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรก  
       
 

   แบบ ก.11 - ใบต่อแนบท้ายคำขอ  
       
 

   แบบ ก.12 - หนังสือแสดงการปฏิเสธ  
       
 

   แบบ ก.13 - หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายชุด  
       
 

   แบบ ก. 14 - หนังสือแจ้งฟ้องคดีต่อศาล คำพิพากษาและผลคดี  
       
 

   แบบ ก. 15 - หนังสือชี้แจงการถูกร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน  
       
 

   แบบ ก. 17 - หนังสือสัญญาโอน  
       
 

   แบบ ก.18 - หนังสือมอบอำนาจ  
       
 

   แบบ ก.19 - หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน  
       
 

   แบบ ก. 20 - หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจง  
       
 

   แบบ คชพ.01 - คำขอแจ้งเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป