แบบฟอร์มกรมทรัพย์สินทางปัญญา
       
 

   สิทธิบัตร (Patent)  
       
 

   ลิขสิทธิ์ (Copyright)  
       
 

   ความลับทางการค้า (Trad Secrets)  
       
 

   เครื่องหมายการค้า (Tradmark)  
       
 

   อื่นๆ (Other)  
       
       
   แบบฟอร์ม มทส.
       
 

   ใบขอรับบริการ  
       
 

   แบบแจ้งความสนใจในเทคโนโลยี  
       
 

   แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลสำหรับประกอบการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร  
       
 

   แบบฟอร์มประกอบการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์  
       
 

   แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลประกอบการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
       
 

   แบบฟอร์มการยินยอมเปิดเผยงานวิจัยและการประดิษฐ์